Wody Polskie

Wody Polskie to instytucja, która zarządza zasobami wodnymi w Polsce. Nasza firma, WB EKO, oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem oświadczeń o zakresie korzystania z usług wodnych zgodnie ze wzorami opublikowanymi przez Wody Polskie. Nasze usługi obejmują zarówno pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jak i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

krople wody

Sprawozdania

Nasza firma specjalizuje się w sporządzaniu sprawozdań kwartalnych, które zawierają informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte albo zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast.

 

Obsługa biznesu

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ewidencji odpadów, prowadzenia dokumentacji związanej z zestawieniami informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Pomagamy również w przygotowaniu sprawozdań dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Nasza firma oferuje również doradztwo z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników zakładu oraz udzielanie porad prawnych opartych na aktualnych przepisach prawa.